BC tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2017
30/08/2017

Quý cổ đông vui lòng xem báo cáo tài chính đã được soát xét  tại đây